top of page
detail otevřené učebnice ke studiu ADR, tužka a vzory bezpečnostních značek

Školení bezpečnostních poradců ADR

Přehled termínů všech školení a ceník ke stažení

Podnikatelé zabývající se přepravou nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách musí písemně jmenovat alespoň jednoho bezpečnostního poradce s příslušnou kvalifikací. 

Funkci bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí může vykonávat pouze osoba, která absolvovala příslušné školení bezpečnostních poradců a uspěla u zkoušky, je tudíž držitelem platného osvědčení pro daný druh dopravy.

 

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce je omezena na pět let. 

 

V silniční dopravě je povinnost dána pododdílem 1.8.3.1 Dohody ADR - každý podnik, jehož činnosti zahrnují odesílání nebo silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s tím související balení, nakládku, plnění nebo vykládku, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí. Povinnost ustanovit bezpečnostního poradce je také dána v § 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

 

Školení je určeno osobám, které mají zájem získat nebo prodloužit Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou. Společnost SAFENESS je pro tuto činnost pověřena Ministerstvem dopravy.

 

Školení je pro nové uchazeče 5denní a je povinné. Školení pro prodloužení osvědčení je 3denní, není povinné, ale vzhledem k obtížnosti zkoušky absolvování školení velice doporučujeme. V průběhu celého kurz získá účastník komplexní znalosti o přepravě nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR.

U specializačních kurzů pro třídy 1 a 7 termíny stanovujeme po individuální domluvě, v případě zájmu se na nás proto neváhejte obrátit.

 

Hlavní témata školení:

 • legislativa

 • povinnosti jednotlivých účastníků přepravy

 • klasifikace nebezpečných věcí, třídy nebezpečných věcí, zařazování nebezpečných věcí

 • identifikační číslo nebezpečnosti

 • bezpečnostní značky

 • balení nebezpečných věcí

 • průvodní doklady, tunely

 • přeprava ve volně loženém stavu

 • výbava dopravních jednotek, hasicí přístroje

 • značení dopravních jednotek

 • vynětí z platnosti

 • cisternová přeprava

Během celého školení je účastník aktivně zapojen, aby se mohl v problematice dále zdokonalovat. Každý účastník obdrží výukové materiály včetně pracovního sešitu, kde může samostatně vypracovávat zadané úlohy. Školení je vedeno zkušenými lektory s dlouholetou praxí v oboru.

Naše společnost Vám také nabízí možnost speciálního jednodenního opakování před zkouškou, na které se může přihlásit každý uchazeč, který u naší společnosti absolvoval některé naše školení pro bezpečnostní poradce. Jednodenní opakování neslouží jako náhrada za samotné školení a je prováděno online formou. 

Vydání osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 200 Kč, který je nezbytné uhradit ve formě kolkové známky nejpozději před konáním zkoušky. Kolkové známky můžete zakoupit na poště, nebo si je můžete zakoupit před zkouškou. 

Vydání duplikátu osvědčení v případě jeho ztráty, krádeže nebo poškození je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč, opět ve formě kolkové známky. 

Druh školení
Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena s DPH
Získání osvědčení pro všechny třídy kromě 1 a 7
16 116 Kč
3 384 Kč
19 500 Kč
Specializace pro třídu 7 - získání/prodloužení
4 463 Kč
937 Kč
5 400Kč
Specializace pro třídu 1 - získání/prodloužení
4 463 Kč
937 Kč
5 400 Kč
Prodloužení osvědčení pro všechny třídy kromě 1 a 7
10331 Kč
2169 Kč
12 500 Kč
Místo
Začátek školení
Konec školení
Brno
12/02/2024
16/02/2024
Brno
06/05/2024
10/05/2024
Brno
30/09/2024
04/10/2024
Brno
04/11/2024
08/11/2024
Přihláška na školení bezpečnostních poradců ADR

Přihlášení proběhlo úspěšně!

bottom of page