top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název:                                    

sídlo:                                       

IČO:                                         

zastoupená:                          

kontaktní údaje:                 

bankovní spojení:                

zapsaná v OR vedeném u:

(dále jen „společnost SAFENESS“)

SAFENESS s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

17982430     

Ing. Lukášem Formánkem, jednatelem

DS: x3dkaph, email: info@safeness.cz , tel: 720 570 508

2702456984/2010 Fio Banka a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132411

Článek I

Všeobecná ustanovení

 

I.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti SAFENESS tvoří spolu s reklamačním řádem společnosti SAFENESS a Zásadami ochrany osobních údajů nedílnou součást smluv, jejichž předmětem je poskytnutí služby, dodání zboží anebo licence k užití elektronického obsahu (dále také „Plnění“) společnosti SAFENESS zákazníkovi, uzavřených prostřednictvím internetových stránek společnosti SAFENESS umístěných na adrese http://www.safeness.cz (dále jen „Stránky“). Obchodní podmínky, reklamační řád a zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na Stránkách.

I.2

Zákazníkem dle těchto OP může být podnikatel anebo spotřebitel, přičemž spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností SAFENESS nebo s ní jinak jedná. Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, jsou uvedena v čl. VIII těchto OP.           

I.3

Nabídka služeb, dodání zboží anebo licence Prodávajícího, ceny, poskytované slevy a tyto OP uváděné na Stránkách jsou platné výhradně na území České republiky.

I.4

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

I.5

Znění těchto OP může společnost SAFENESS jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti smluvních stran platí znění OP účinné ke dni uzavření smlouvy.

I.6

Ujednání ve smlouvě odchylná od těchto OP mají před zněním těchto OP přednost.

 
Článek II
Uzavření smlouvy

 

II.1

Smlouva se uzavírá dálkově elektronicky prostřednictvím Stránek postupem dle odst. II.2 těchto OP a Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II.2

Zákazník výběrem služeb nebo zboží anebo licence z nabídky společnosti SAFENESS a jejich následným objednáním prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře činí společnosti SAFENESS návrh na uzavření smlouvy. Smlouva mezi společností SAFENESS a zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu za strany společnosti SAFENESS odeslané na kontaktní emailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři. Nedojde-li k akceptaci návrhu ze strany společnosti SAFENESS, nebyla smlouva uzavřena.

II.3

Smlouva se uzavírá pouze elektronicky a v českém jazyce. Zákazník obdrží konečné znění smlouvy anebo potvrzení o uzavřené smlouvě pouze elektronicky. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.

II.4

Návrh na uzavření smlouvy činí zákazník elektronicky z indikativní nabídky uvedené na Stránkách; zákazník je srozuměn s tím, že společnost SAFENESS není povinna uzavřít se zákazníkem smlouvu na službu nebo zboží uvedené na Stránkách, tj. vystavené služby a zboží na Stránkách nejsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.

II.5

Před odesláním návrhu na uzavření smlouvy je zákazník povinen zkontrolovat správnost všech zadaných údajů a je srozuměn s tím, že v případě uvedení nesprávných údajů jdou veškeré náklady, jež jsou důsledkem těchto nesprávných údajů, k tíži zákazníka.

II.6

Odeslaný návrh na uzavření smlouvy je pro zákazníka závazný. Odesláním návrhu na uzavření smlouvy zákazník potvrzuje jeho správnosti a vyjadřuje vůli být tímto návrhem po jeho akceptaci společností SAFENESS vázán.

II.7

Zákazník je srozuměn s tím, že jakýmkoliv učiněným návrhem vůči společnosti SAFENESS na uzavření smlouvy souhlasí s těmito OP a potvrzuje, že si přečetl tyto OP, reklamační řád i podmínky pro odstoupení od smlouvy.

II.8

Společnost SAFENESS může zákazníka kontaktovat využitím kontaktních údajů z návrhu na uzavření smlouvy za účelem upřesnění informací, odstranění nejasností anebo provedení změn v objednávce. Ke změně návrhu na uzavření smlouvy po jejím odeslání může dojít pouze na základě dohody zákazníka a společnosti SAFENESS.

II.9

Společnost SAFENESS si vyhrazuje právo bez sankce zrušit již potvrzený návrh na uzavření smlouvy nebo jeho část, a zejména, nikoliv však výlučně:

i.   v případě objednávky zboží, pokud se zákazníkem objednané zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží anebo je zboží dlouhodobě nedostupné;

ii.     v případě objednávky zboží, pokud zákazník požaduje dodání zboží mimo území České republiky;

iii.   v případě objednávky služeb, pokud se změní anebo zruší termín poskytnutí služeb uvedený v návrhu na uzavření smlouvy.

II.10

Nedohodne-li se společnost SAFENESS se zákazníkem na změně návrhu na uzavření smlouvy, má zákazník v případě zrušení návrhu na uzavření smlouvy právo na vrácení již uhrazené ceny v plném rozsahu.

 

Článek III
Cena a platební podmínky

 

III.1

Zákazník se zavazuje uhradit společnosti SAFENESS cenu Plnění a veškeré náklady přímo související s dodáním Plnění, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na dopravu zboží a poplatek za zvolený způsob platby. O veškerých cenách a nákladech souvisejících s dodáním Plnění, včetně daní a poplatků je zákazník informován v rámci rekapitulace. Není-li u některé ceny uvedeno, zda zahrnuje i příslušné daně nebo poplatky, platí, že taková cena je bez příslušné daně nebo poplatků, a tyto budou k celkové ceně připočteny.

III.2

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je cena Plnění splatná okamžitě po odeslání objednávky. V případě, že zákazník objednává Plnění na fakturu, může společnost SAFENESS poskytnout zákazníkovi delší lhůtu splatnosti dle vlastního uvážení. Bez ohledu na případnou delší lhůtu splatnosti platí, že společnost SAFENESS není povinna poskytnout zákazníkovi Plnění před úplnou úhradou ceny Plnění.

III.3

Fakturu zašle společnost SAFENESS zákazníkovi elektronicky emailem, nebo pokud se tak strany domluvily, v listinné podobě poštou.

III.4

Cenu Plnění a veškeré náklady přímo související s dodáním Plnění může zákazník uhradit následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně převodem na účet

 2. bezhotovostně platební kartou

 3. v hotovosti na dobírku

 4. v hotovosti na místě plnění

V případě platby v hotovosti na dobírku je cena zboží splatná při převzetí Plnění. V případě bezhotovostní platby je cena Plnění splatná do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

 

Článek IV
Dodání zboží

 

IV.1

Akceptací návrhu na uzavření smlouvy se společnost SAFENESS zavazuje, že zákazníkovi v souladu s podmínkami ve smlouvě dodá Plnění a zákazník se zavazuje Plněné převzít a zaplatit společnosti SAFENESS Plnění a veškeré náklady přímo související s dodáním Plnění.

IV.2

V souladu s čl. III odst. 2 poslední věta těchto OP, není Společnost SAFENESS povinna poskytnout zákazníkovi Plnění před úplnou úhradou ceny zboží. Společnost SAFENESS si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se zákazník stane vlastníkem teprve úplným zaplacením ceny. Na zakoupení licence se toto ustanovení použije přiměřeně.

IV.3

Společnost SAFENESS zákazníkovi odevzdá věc včetně všech dokladů, které se k věci vztahují, a to dle způsobu dopravy zvoleného zákazníkem. Společnost SAFENESS splní povinnost odevzdat věc zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

IV.4

Nezvolí-li zákazník možnost osobního odběru a má-li společnost SAFENESS věc odeslat, považuje se věc za odevzdanou zákazníkovi:

     i.   je-li zákazník podnikatelem, pak okamžikem předání věci prvnímu přepravci a umožněním zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci;

       ii.   je-li zákazník spotřebitelem, pak okamžikem předání věci zákazníkovi přepravcem.

IV.5

Společnost SAFENESS provede odeslání věci v souladu s požadavky zákazníka stanovenými v objednávce, jakmile bude uhrazena celková kupní cena; lhůta pro dodání zboží běží až po úplné úhradě kupní ceny.

IV.6

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost SAFENESS věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří společnost SAFENESS věc pro přepravu.

IV.7

Společnost SAFENESS odevzdá zákazníkovi Plnění v ujednaném množství, jakosti a provedení. Dodá-li společnost SAFENESS větší množství, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže zákazník bez zbytečného odkladu přebytečné množství odmítl.

 

Článek V
Poskytnutí služby

 

V.1

Společnost SAFENESS poskytne zákazníkovi službu v místě a termínu stanoveném potvrzenou objednávkou. Změna místa anebo termínu je možná pouze po dohodě smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění služby sídlo společnosti SAFENESS.

V.2

Společnost SAFENESS poskytne zákazníkovi službu ve specifikaci uvedené nabídkou na stránkách. Společnost SAFENESS poskytne službu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v kvalitě a se standardy péče běžně zachovávanými v příslušném odvětví.

V.3

Společnost SAFENESS odpovídá pouze za řádný průběh služby, přičemž negarantuje zákazníkovi výsledek služby, ledaže je to přímo uvedeno ve specifikaci služby (např. služba „Garance spokojenosti“). Spočívá-li služba ve školení anebo kurzu, společnost SAFENESS zejména negarantuje zákazníkovi skutečné osvojení určitých znalostí či dovedností zákazníkem. Má-li zákazník obdržet po absolvování služby certifikát či jiný doklad o absolvovaném školení, použijí se na takový výstup přiměřeně ustanovení těchto OP o zboží.

V.4

Zákazník má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu k poskytnutí služby a poskytnutí služby umožnit, případně poskytnout společnosti SAFENESS vyžádanou součinnost. Zákazník nemá právo na vrácení ceny plnění v případě, že se on nebo osoba, které mají být služby poskytnuty, ve sjednaném termínu k poskytnutí služby nedostaví nebo poskytnutí služby jinak zmaří.

V.5

Zákazník je povinen dodržovat pravidla poskytnutí služby uvedená ve specifikaci služby. Spočívá-li služba v poskytnutí školení anebo kurzu, je zákazník povinen řídit se při poskytování služby organizačními pokyny pověřených lektorů. Zákazník je dále povinen dodržovat bezpečnostní a organizační předpisy vztahující se k místu poskytnutí služby.

V.6

Zákazník je povinen dostavit se k poskytnutí služby ve stavu umožňujícím poskytnutí služby, zejména nesmí být při poskytnutí služby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V případě, že je podmínkou poskytnutí služby určitá zvláštní dovednost, způsobilost anebo oprávnění zákazníka, které plynou z příslušných právních předpisů anebo na které byl zákazník ve specifikaci služby upozorněn, je zákazník povinen disponovat k okamžiku poskytnutí služby takovou dovedností, způsobilostí anebo oprávněním.

V.7

Zákazník je povinen si obstarat k poskytnutí služby na vlastní náklady a odpovědnost zařízení, dopravní prostředek anebojinou věc nezbytnou k poskytnutí služby, pokud je to vyžadováno ve specifikaci služby anebo to plyne z povahy služby. Zákazník odpovídá za stav a způsobilost zařízení, dopravního prostředku anebo jiné věci, které užívá při čerpání služby.

V.8

Poruší-li zákazník při poskytnutí služby některou z jeho povinností stanovených v ustanovení odst. V.5. – V.7 těchto OP, je společnost SAFENESS oprávněna zákazníka z poskytnutí služby vyloučit bez nároku na vrácení ceny služby.

V.9

Společnost SAFENESS je oprávněna užít při plnění smlouvy subdodavatele, za jehož činnost společnost SAFENESS odpovídá, jako by plnila sama. Vůči subdodavateli je zákazník povinen poskytovat součinnost stejně jako vůči společnosti SAFENESS.

 

Článek VI
Práva a povinnosti z vadného plnění

 

VI.1

Závazky stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

VI.2

V případě dodání věci společnost SAFENESS plní vadně, nemá-li věc sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Společnost SAFENESS zejména odpovídá za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal v souladu s těmito OP:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,

 2. se zboží hodí k účelu, který společnost SAFENESS uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VI.3

Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou společnost SAFENESS způsobila porušením své povinnosti.

VI.4

Nebezpečí škody přechází na zákazníka převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li zákazník věc, ač mu s ní společnost SAFENESS umožnila nakládat.

VI.5

Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka, nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu, ledaže společnost SAFENESS škodu způsobila porušením své povinnosti.

VI.6

Má-li zboží vady, může zákazník požadovat opravu zboží anebo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo pouze na bezplatné odstranění vady. Pokud se vada týká pouze součásti zboží a nelze-li vadu opravit, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit společnosti SAFENESS kompletní zboží včetně veškerého příslušenství. Zákazníkovi, který je podnikatelem, nepřísluší v případě vadného plnění právo na dodání nové věci.

VI.7

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost SAFENESS nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost SAFENESS nezjedná nápravu v přiměřené době.

VI.8

Nebude-li v jednotlivém případě sjednáno jinak, je zákazník oprávněn uplatnit práva z vad:

 1. je-li zákazník podnikatelem ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží nebo poskytnutí služby;

 2. je-li zákazník spotřebitelem ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží nebo poskytnutí služby; projeví-li se v tomto případě vada zboží během prvních 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

VI.9

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu plnění sám způsobil. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží zejména v případech, kdy závada nebo poškození zboží vznikly:

 1. mechanickým poškozením zboží;

 2. prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno;

 3. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;

 4. nesprávným užíváním;

 5. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;

 6. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;

 7. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci;

 8. neodbornou instalací nebo obsluhou;

 9. pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listu.

VI.10

Odpovědnost společnosti SAFENESS za vady zboží se dále nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí zákazníkem.

VI.11

V případě poskytnutí služby plní společnost SAFENESS vadně, neodpovídá-li poskytnutá služba specifikaci stanovené potvrzenou objednávkou zákazníka. Nestanoví-li potvrzená objednávka výslovně jinak, negarantuje společnost SAFENESS zákazníkovi jakýkoli výsledek služby a zákazník nemůže z tohoto titulu uplatňovat vůči společnosti SAFENESS jakákoli práva z vad.

VI.12

Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na odstranění vady služby anebo právo na slevu z ceny služby. Opravou služby se dle konkrétních okolností rozumí zejména poskytnutí nové služby či její části anebo oprava výstupu služby (např. certifikátu, osvědčení apod.). Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, má zákazník právo odstoupit od smlouvy anebo právo na slevu z ceny služby.

VI.13

Zákazník má právo uplatnit svá práva z vadného plnění podle reklamačního v čl. VII těchto OP.

 

Článek VII
Reklamační řád

 

VII.1

Následující reklamační řád se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je-li zákazník spotřebitelem, pak rovněž ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII.2

V případě doručení zboží prostřednictvím dopravce je zákazník povinen zjevné poškození zboží nebo jeho obalu ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu nebo přepravního listu. Zákazník není povinen poškozené zboží od dopravce převzít, přičemž má povinnost o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informovat společnost SAFENESS. Zákazník je povinen v den převzetí řádně zkontrolovat neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství; jakékoli zjištěné vady či chybějící příslušenství má povinnost neprodleně uplatnit u společnosti SAFENESS.

VII.3

V případě osobního odběru je zákazník povinen před převzetím zboží řádně zkontrolovat, přičemž je-li zboží vadné nebo nekompletní, není zákazník povinen zboží převzít. Okamžik převzetí zboží zákazníkem je zároveň okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží ze společnosti SAFENESS na zákazníka. Jestliže zákazník zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjištěných při pozdější prohlídce, pouze pokud prokáže, že zboží bylo vadné již v okamžiku předání.

VII.4

Práva z vad zboží i služeb může zákazník uplatnit osobně na adrese sídla společnosti SAFENESS anebo zasláním písemného reklamačního formuláře, a to elektronicky na adresu info@safeness.cz anebo poštou na adresu společnosti SAFENESS. Reklamační formulář je k dispozici zde.

VII.5

V oznámení o reklamaci je zákazník povinen popsat uplatňované vady plnění a způsob jejich projevu, dále uvést preferovaný způsob vyřízení reklamace a uvést své kontaktní údaje, neposkytl-li je společnosti SAFENESS již dříve. O přijetí reklamace vystaví společnost SAFENESS spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel práva z vad uplatnil, jaké zboží nebo službu reklamoval, jaké vady reklamuje a jaký je požadovaný způsob vyřízení reklamace. Potvrzení předá společnost SAFENESS spotřebiteli osobně anebo emailem.

VII.6

V případě reklamace zboží je zákazník povinen dopravit zboží k posouzení reklamace do společnosti SAFENESS, a to osobně anebo prostřednictvím přepravce dle vlastní volby. V případě, že zákazník bude zasílat zboží přepravce, má povinnost reklamované zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly, aby nedošlo k poškození zboží v průběhu přepravy. Nebude-li zásilka takto označena a zákazník nebude schopen dostatečně prokázat, že k poškození nedošlo z důvodu přepravy, může to mít dopad na posouzení v rámci reklamačního řízení. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství. Zákazník je povinen prokazatelně doložit, že zboží bylo zakoupeno u společnosti SAFENESS.

VII.7

Spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná, je-li zákazníkem podnikatel.

VII.8

Zákazník je povinen poskytnout společnosti SAFENESS veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté a v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství, jinak není společnost SAFENESS povinna zboží přijmout k vyřízení reklamace. Před doručením kompletního a čistého zboží neběží lhůta pro vyřízení reklamace.

VII.9

O vyřízení reklamace společnost SAFENESS informuje zákazníka emailem, nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno k reklamaci prostřednictvím dopravce, bude po vyřízení reklamace zasláno zpět na adresu zákazníka. Společnost SAFENESS zašle spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, v případě zboží potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. Je-li způsobem vyřízení reklamace služby odstranění vady poskytnutím nové služby nebo její části, navrhne společnost SAFENESS zákazníkovi rovněž nový termín poskytnutí služby či její části.

VII.10

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je zákazník povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, nebo musí prokázat svou totožnost. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží po vyřízení reklamace do 2 měsíců od vyřízení reklamace, je zákazník povinen zaplatit společnosti SAFENESS poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

VII.11

Uplatnil-li spotřebitel práva z vadného plnění oprávněně, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (zejména poštovné za zaslání reklamovaného zboží). Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od vyřízení reklamace. Podnikatel a spotřebitel, jehož reklamace byla zamítnuta, nemají nárok na náhradu nákladů souvisejících s uplatněním reklamace.

 

Článek VIII
Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem

 

VIII.1

Tato ustanovení se použijí v případě, že je zákazník zároveň spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů; obsahují informace pro spotřebitele ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII.2

Společnost SAFENESS může po spotřebiteli požadovat před poskytnutím plnění anebo v průběhu poskytování plnění uhrazení ceny plnění anebo zálohy až do výše 100 % ceny plnění. V případě, že spotřebitel uhradil společnosti SAFENESS před poskytnutím plnění cenu plnění anebo její zálohu a odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, má společnost SAFENESS právo započíst pohledávku zákazníka na vrácení ceny anebo zálohy proti pohledávce společnosti SAFENESS na úhradu ceny částečného plnění anebo na náhradu škody způsobené na plnění zákazníkem.

VIII.3

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy anebo ode dne stanoveného v § 1829 odst. 2 občanského zákoníku. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči společnosti SAFENESS. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě. Písemné odstoupení od smlouvy může spotřebitel zaslat poštou anebo elektronicky na info@safeness.cz. Pro odstoupení od smlouvy lze využit vzorový formulář, který je k dispozici zde.

VIII.4

V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel povinnost zakoupené zboží nepoškozené, řádně zabalené a včetně veškerého příslušenství vrátit na adresu sídla společnosti SAFENESS. K vrácenému zboží spotřebitel přiloží doklad o zakoupeném zboží a oznámení o odstoupení od smlouvy, nezaslal-li ho společnosti SAFENESS elektronicky. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese veškeré náklady na vrácení zboží společnosti SAFENESS.

VIII.5

Vrátí-li zákazník zboží poškozené anebo nekompletní, má společnost SAFENESS právo uplatnit své nároky vůči zákazníkovi a poměrně snížit vrácenou částku kupní ceny o hodnotu takových nároků vzniklých ze znehodnocení vráceného zboží.

VIII.6

V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost SAFENESS zákazníkovi kupní cenu zboží sníženou o případné nároky jí vzniklé v souvislosti se znehodnocením vráceného zboží a dodatečné náklady na přepravu zboží na účet zákazníka nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Společnost SAFENESS však není povinna vrátit zákazníkovi kupní cenu dle předchozí věty do doby, než dojde k doručení vraceného zboží na adresu jejího sídla anebo než zákazník prokáže, že zboží odeslal.

VIII.7

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a společnost SAFENESS s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti SAFENESS poměrnou část sjednané ceny za služby poskytnuté do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže mu byly služby poskytnuty v plném rozsahu s jeho předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 2. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho potřebám;

VIII.8

V případě, že dojde mezi společnosti SAFENESS a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článek IX
Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavírané s podnikatelem

 

IX.1

Společnost SAFENESS odpovídá v souvislosti s porušením smlouvy uzavřené s podnikatelem pouze za přímou majetkovou újmu způsobenou zaviněním společnosti SAFENESS do souhrnné maximální výše 500.000,- Kč. Za vyšší nebo jinou újmu společnost SAFENESS neodpovídá, ledaže se jedná o odpovědnost za újmu, kterou nelze dle obecných právních předpisů omezit anebo vyloučit. Společnost SAFENESS dále neodpovídá v souvislosti s porušením smlouvy uzavřené s podnikatelem za újmu ve formě ušlého zisku.

IX.2

V případě prodlení zákazníka, kterým je podnikatelem, s úhradou ceny, je tento zákazník povinen uhradit společnosti SAFENESS smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý den.

IX.3

V případě, že zákazník, který je podnikatelem, dlouhodobě, čímž se rozumí více než 30 dní anebo opakovaně, což znamená více než 2krát, neplní své povinnosti dle smlouvy, zejména je v prodlení s úhradou jakékoli platby dle smlouvy anebo je v prodlení s převzetím plnění, má společnost SAFENESS dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z platby, nebo z hodnoty plnění, které se porušení povinnosti týká, a to za každých započatých 6 měsíců prodlení. V případech uvedených v tomto odstavci má společnost SAFENESS rovněž právo od smlouvy odstoupit.

IX.4

Smluvní pokuty jsou vždy splatné do 10 dnů od písemné výzvy oprávněné smluvní strany. Úhradou smluvních pokut nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

IX.5

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

IX.6

Ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku se na smluvní vztah uzavřený mezi společností SAFENESS a podnikatelem nepoužijí. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Článek X
Garance spokojenosti

X.1

Společnost SAFENESS poskytuje vybraným zákazníkům podle odst. X.3 a X.4 službu "Garance spokojenosti". 

X.2

Služba se poskytuje vybraným zákazníkům v oblasti externího poradenství a školení řidičů ADR.

X.3

V oblasti externího poradenství se služba poskytuje zákazníkům, kteří:

i)   mají uzavřenou platnou rámcovou službu o poskytování služeb externího bezpečnostního poradce ADR;

ii)  si řádně a včas plní své povinnosti a závazky vůči společnosti SAFENESS, zejména, nikoliv však výlučně, nebyli po dobu platnosti rámcové smlouvy o poskytování služeb bezpečnostního poradce ADR v prodlení s jakoukoliv platbou po dobu delší než 14 kalendářních dní;

iii) po celou dobu platnosti rámcové smlouvy o poskytování služeb bezpečnostního poradce ADR řádně poskytují společnosti SAFENESS nezbytnou součinnost tak, aby byla společnost SAFENESS schopna kdykoliv v průběhu trvání smlouvy účinně hájit práva zákazníka.

X.4

V oblasti školení řidičů ADR se služba poskytuje zákazníkům, kteří:

i)  se řádně a v souladu s pokyny společnosti SAFENESS přihlásili na některý z vyhlášených termínů školení řidičů ADR;

ii)  nejpozději před začátkem školení řádně uhradili cenu za školení;

iii) se účastnili školení v celém předepsaném rozsahu dle zvoleného druhu a specializace školení, zejména, nikoliv však výlučně, se každý den včas dostavili na určený začátek školení a s výjimkou přestávek stanovených lektorem školení do jeho ukončení v daný den neopustili;

iv) nenarušovali průběh školení, zejména, nikoliv však výlučně, nebyli opakovaně napomínáni lektorem kvůli vyrušování jiných zákazníků na školení, a aktivně se do školení zapojovali;

v)  se v případě důvodného podezření lektora neodmítli podrobit orientačnímu vyšetření (dechová zkouška, vyšetření slin) na přítomnost alkoholu nebo jiných omamných látek. 

X.5

Společnost SAFENESS může poskytnutí služby "Garance spokojenosti" odmítnout i v případech, v kterých je nad rozumnou pochybnost prokázáno, že z důvodu výlučně na straně zákazníka nemá ani nemůže mít společnost SAFENESS navzdory veškeré vynaložené odborné péči a snaze, vliv na výsledek. 

Článek XI
Závěrečná ustanovení

 

XI.1

Zákazník bere na vědomí, že společnost SAFENESS zpracovává osobní údaje zadané do konkrétní objednávky, a to za účelem vyřízení jeho objednávek. Podrobnosti zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost SAFENESS o změně svých údajů. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

XI.2

Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení smlouvy nebo těchto OP neovlivní vymahatelnost nebo platnost smlouvy nebo OP jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze ze smlouvy vyčlenit, aniž by tím pozbyla platnosti nebo účelu zamýšleného smluvními stranami.

XI.3

Smlouva a veškeré právní vztahy z ní plynoucí se řídí českým právním řádem. Pro veškeré spory související se smlouvou je místně příslušný český soud dle adresy sídla společnosti SAFENESS se zachováním věcné příslušnosti.

XI.4

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se smlouvy, konkrétního plnění nebo reklamace může zákazník kontaktovat společnost SAFENESS emailem na adrese info@safeness.cz.

 

Článek XII
Účinnost

 

XII.1

Tyto OP jsou účinné od 1. 3. 2023.

bottom of page