top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SAFENESS s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

17982430     

Ing. Lukášem Formánkem, jednatelem

DS: x3dkaph, email: info@safeness.cz , tel: 720 570 508

2702456984/2010 Fio Banka a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132411

Název:                                    

sídlo:                                       

IČO:                                         

zastoupená:                          

kontaktní údaje:                 

bankovní spojení:                

zapsaná v OR vedeném u:

(dále jen „společnost SAFENESS“)

Společnost SAFENESS dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen „GDPR“).

 

Článek I
Cíl regulace nakládání s osobními údaji

 

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

1) minimalizovat jejich nutný rozsah;

2) chránit je a kontrolovat přístup k nim;

3) vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.

 

Článek II
Konkrétní zásady a postupy při zpracování

 

Tyto zásady vysvětlují způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu činností společnosti SAFENESS v rámci podnikatelské činnosti v rozsahu platného živnostenského oprávnění, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci se zákazníky, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek.

 

Správce osobních údajů:

Společnost SAFENESS

https://www.safeness.cz/

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Lukáš Formánek

e-mail: lukas.formanek@safeness.cz

 

Článek III
Kategorie osobních údajů

 

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Adresní a identifikační údaje;

 • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost;

 • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi;

 • Informace potřebné́ k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku, jako jsou kamerové záznamy.

 

Konkrétně sem patří zejména (seřazeno abecedně):

 • Adresa místa trvalého pobytu;

 • Adresy předchozích míst trvalého pobytu;

 • Datová schránka;

 • Datum narození;

 • Doklady o odborné kvalifikaci;

 • Doručovací adresa;

 • Email;

 • Invalidita, zdravotní znevýhodnění;

 • Jméno, popřípadě jména a příjmení;

 • Místo a okres narození;

 • Místo pobytu;

 • Obsah rozsudku soudu;

 • Omezení svéprávnosti;

 • Podpis;

 • Pohlaví;

 • Popisné údaje na záznamovém zařízení: vzhled, činnost, doba, audio záznam

 • Rodné číslo;

 • Stát narození;

 • Státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí;

 • Státní příslušnost;

 • Telefon;

 • Titul;

 • Údaje o opatrovníkovi;

 • Údaje o oprávněné osobě;

 • Zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu;

 • Zaměstnavatel současný a příp. předchozí;

 • Zdravotní pojišťovna;

 • Zdravotní prohlídky a další údaje.

 

Článek IV
Právní základ pro zpracování osobních údajů

 

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Mezi základní právní akty patří:

 

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě;

 • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě;

 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách;

 • zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 • Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

 • Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

 • Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;

 • a další sektorová legislativa.

 

​2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

3. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

Článek V
Účely zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá pro tyto účely:

 • plnění povinností dle pověření společnosti SAFENESS, včetně poskytování informací;

 • plnění povinností v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci společnosti SAFENESS;

 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami;

 • zajišťování bezpečnosti našich stránek, sítí, systémů a areálů a rovněž ochrana společnosti SAFENESS proti podvodům a v soudních sporech;

 • správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa stránek, vedení společnosti SAFENESS, audit, kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů.

 

Článek VI
Příjemci osobních údajů

 

 • Dle požadavků zákona: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadovaném zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků;

 • Třetí strany: Veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely.

Článek VII
Uchovávání

 

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právními předpisy nebo Vaším souhlasem.

 

Článek VIII
Ochrana osobních údajů

 

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných v zastoupení ústředních orgánů veřejné správy (kdy působíme jako zpracovatel dat):

V některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je ani nepředáváme dále k vlastním účelům. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana Vašich údajů.

Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených agend.

 

Článek IX
Naše webové stránky

 

Soubory cookies, využití dat a podobné nástroje:

 • Když navštívíte naše stránky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookies, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookies a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje;

 • Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookies můžeme používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce našich webových stránek. Soubory cookies je možné používat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky, tj. k analytickým účelům. Existují dva druhy souborů cookies: i) soubory cookies relace, které jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a ii) trvalé soubory cookies, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte;

 • V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí, nebo k bezpečnostním účelům;

 • Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookies zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookies nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookies nebo tyto technologie.

 

Propojené stránky:

 • Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

 

Děti:

 • Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k poskytování služeb dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.

 

Služba Google Analytics:

 • Na svých webových stránkách můžeme rovněž používat službu Google Analytics ke shromažďování informací o on-line aktivitách uživatelů na webových stránkách, jako jsou například navštívené webové stránky, odkliknuté odkazy a provedená vyhledávání;

 • Tyto informace používáme k sestavování zpráv a k vylepšování webu. Soubory cookies anonymně shromažďují informace, jako je počet návštěvníků na webu, odkud návštěvníci přišli a stránky, které navštívili. Informace vytvořené těmito soubory cookies a vaše aktuální adresa IP budou přeneseny z Vašeho internetového prohlížeče a budou uloženy na serverech Google ve Spojených státech a dalších zemích. Google bude tyto informace používat ve vašem zastoupení pro účely vyhodnocení způsobu, kterým používáte náš web, jak bylo popsáno výše. Adresa IP získaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude spojena s jakýmikoli jinými daty v držení společnosti Google. Další informace o údajích shromažďovaných službou Google Analytics získáte na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Tyto soubory cookies můžete zablokovat pomocí odpovídajících nastavení internetového prohlížeče. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využít funkcí našich stránek. Doplněk internetového prohlížeče Google Analytics Opt-out je možné stáhnout na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Článek X
Vaše práva

 

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

 • na přístup k osobním údajům;

 • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů;

 • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud souhlas odvolán;

 • na omezení zpracování;

 • vznést námitku proti zpracování;

 • na přenositelnost údajů;

 • příp. dalších práv podle GDPR. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Svá práva můžete uplatnit využitím kontaktních údajů společnosti SAFENESS.

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů můžete uplatnit u společnosti SAFENESS, formou písemné žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky nebo formou osobního předání žádosti po předložení občanského průkazu, z důvodu ztotožnění fyzické osoby.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti. Můžete rovněž využít právo na podání stížnosti u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/.

 

Článek XI
Souhlas a jeho odvolání

 

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, jak je uvedeno v těchto zásadách. V případech, kdy tak vyžaduje zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.

Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu kliknutím na odpovídající odkazy na našich webových stránkách, provedením pokynů uvedených v emailu, nebo kontaktováním Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Článek XII
Automatizované rozhodování

 

Neprovádíme automatizované rozhodování.

 

Článek XIII
Kontaktní možnosti

 

Bude-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se soukromí, nebo v případě dotazů, připomínek nebo stížností, obraťte se na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zavazujeme se, že budeme řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů.

 

Článek XIV
Úpravy tohoto dokumentu

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu,.

 

Článek XV
Datum účinnosti tohoto dokumentu

 

Tyto zásady nabyly účinnosti dne 1.3.2023.

bottom of page