top of page
Pohled zvrchu mezi regály ve skladu na zboží na paletě kolem kterého stojí 3 pracovníci s otevřeným notebookem, papíry a čtečkou čárových kódů

Poradenství

ADR
RID
ADN

Externí bezpečnostní poradenství pro oblast

ADR, RID a ADN

SAFENESS poskytuje služby externího bezpečnostního poradce v celém rozsahu přeprav nebezpečných věcí - pro přepravu po silnici (ADR), železnici (RID) či vnitrozemských vodních cestách (ADN). 

Pokud se jako fyzická či právnická osoba podílíte na přepravě nebezpečných věcí, nebo s tím souvisejícími činnostmi, jako jsou odesílání, balení, plnění, nakládka či vykládka, musíte mít jmenovanou alespoň jednu osobu, která vykonává funkci tzv. bezpečnostního poradce. Úkolem bezpečnostního poradce je zajišťovat dodržování předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zabraňovat vzniku rizik při souvisejících činnostech, se zřetelem na bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. 

 

Zřízení takové pozice je často spojeno s vysokými náklady, a proto se většině společností vyplatí využít služeb externích odborníků. Naši odborníci na nebezpečné věci Vám poskytnou profesionální a nestrannou podporu.

 

Součástí našeho výkonu funkce externího bezpečnostního poradce je kromě standardního poradenství v otázkách nebezpečných věcí zejména:

  • Analýza současného stavu v návaznosti na úvodní audit

  • Návrh opatření v návaznosti na úvodní audit

  • Pravidelný kontrolní audit

  • Školení zaměstnanců o nebezpečných věcech

  • Podpora v otázkách klasifikace nebezpečných věcí

  • Informování o důležitých novinkách týkajících se nebezpečných věcí

  • Výroční zprávy a zprávy o mimořádných událostech

  • Zastupování před úřady ve správním řízení

Při nesplnění povinnosti mít jmenovaného bezpečnostního poradce může být uložena pokuta až ve výši 700.000 Kč, pokud bude zjištěno více souvisejících porušení, může být pokuta až 1.050.000 Kč.

Proto i v případě pochybností, zda na Vás tyto povinnosti dopadají, doporučujeme, abyste se na nás obrátili a my Vám na základě poskytnutých informací dokážeme dát jednoznačnou odpověď, čímž se vyhnete zbytečným rizikům v případě kontroly nebo mimořádné události.

Cenovou nabídku připravujeme vždy individuálně zejména podle velikosti společnosti a jejich požadavků, a vykonávaných činností.

Máte dotaz?

Všechny otázky rádi zodpovíme

Děkujeme za odeslání!

bottom of page